Kategori Nocturum NY

Är det några som har koll på frågor som rör äldreomsorg så är det fackförbundet kommunal och dess medlemmar. De jobbar med det allra mesta som har med äldreomsorg att göra i Sverige. För att lära mig mer om frågan var det därför naturligt att träffa dem. Jag träffade Ann Georgsson, ombudsman, samt Susanne Bali, praktikant.

Ur ett fackligt perspektiv kan alkohol i äldreomsorgen leda till flera diskussionsspår:

  • Hot och våld från brukare
  • Behovet av arbetsledning och handledning
  • Etisk diskussion om tillhandahållande av alkohol till missbrukare
  • Personalens alkoholkonsumtion

Det finns många exempel på när personalen inom äldreomsorg har upplevt hotfulla situationer med alkoholpåverkade brukare. Detta sker i första hand inom hemtjänsten. Samtidigt är det tydligt i lagen att personalen så långt det bara är möjligt, ska förse brukaren med alkohol om den så önskar. Det är svårt för personalen eller huvudmannen att tvinga en person till hjälp om denne själv inte vill det. Ofta saknas det rutiner för att föra vidare frågan när alkoholproblem hos brukare upptäcks.

Det finns idag brister i kopplingen till annan omsorg runt individen. När man är under 65 så går man till missbruksvården om man har missbruksproblem, psykvården om man har psykiska problem, och så vidare. När man är äldre så förväntas äldreomsorgen täcka upp för alla dessa funktioner vilket inte är möjligt. Kompetensen om missbruksproblematik finns normalt inte inom äldreomsorgen. De äldre skulle gynnas av en bättre koppling mellan äldreomsorgen och annan omsorg i samhället. Det finns några goda exempel på detta, men det borde bli fler.

Att alkoholservering på äldreboenden blir enklare till sommaren har kommunal ställt sig positiva till. Tillgången till alkohol måste vara tillgodosedd även för äldre. Det finns inget egenvärde i att krångla till det för boendena när de äldre vill dricka alkohol.

Alkoholfrågan behöver dock hanteras mer regelbundet. Kanske kan arbetsmiljöproblem kopplade till alkohol vara en del i en skyddsrond? Medicinskt ansvarig sköterska har ett ansvar för patienternas hälsa men har ofta inte tid att fördjupa sig i problematiken så mycket som de borde. Det som framför allt behövs är forum för diskussion om alkoholfrågan och andra viktiga frågor. Handledning och regelbundna möten med personalgruppen behövs för att kunna diskutera och få vägledning hur man bör hantera olika brukares individuella behov, i synnerhet hur man ska agera när det inte fungerar så som det borde. Personalen ska signalera när problem uppstår så att arbetsledningen kan avgöra vilken lämplig åtgärd som behövs.

Det är dålig uppföljning kring alkohol. Ofta har man statistik på hur ofta de äldre har ramlat, men hur många fall som är kopplade till alkohol vet man inte? Man måste se orsak, inte bara verkan. Det finns behov av ökad utbildning för personalen när det gäller exempelvis missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Detta är ett litet urval av de frågor som jag diskuterade med kommunal. Den 19 september genomför Nocturum en konferens i Stockholm, då kommer det ges möjligt att diskutera igenom dessa frågor ännu mer ingående!

/Oskar Jalkevik

Senaste inläggen

Lämna en kommentar