Kategori Nocturum NY

Nocturum har ambitionen om att göra en serie samtal för att belysa frågan om alkohol och de olika politiska ideologierna. I och med att ABF Stockholm anordnade sitt årligt återkommande evenemang Socialistiskt Forum, såg vi möjligheten att diskutera alkoholen och socialismen.

Tanken i detta fall är inte att ge deltagarna svar eller hålla djupa föreläsningar, utan att de själva får komma fram till var deras ideologi befinner sig i förhållande till alkoholen idag.

En blandad grupp deltagare dök upp på workshopen kallad Rödvinsvänster, solidaritet och alkoholnorm – hur ska socialismen förhålla sig till alkohol? Först introducerades ämnet och sattes i en väldigt övergripande kontext. Arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen växte fram sida vid sida (samman med frikyrkorörelsen) och båda verkade för att alkoholen skulle släppa sitt grepp om samhället. Detta lyckades också och konsumtionen gick ner. Men samtidigt byggdes det första Folkets Hus för att arbetarrörelsen ville kunna dricka alkohol och därför inte längre kunde ha sina möten i nykterhetslogerna.

I lite mer modern kontext valde Vänsterpartiet på sin senaste partistämma att bifalla en motion om att all kost ska vara vegetarisk på partievenemang, samtidigt som en liknande motion om att ha alkoholfria evenemang avslogs. Vad säger det om var den moderna vänstern befinner sig?

Deltagarna fick sedan genomföra en värderingsövning där de skulle ställa sig på en linje, som en skala, utifrån hur de uppfattar ett påstående eller en fråga. Första frågan:
Hur mycket rödvinsvänster är vänstern? Deltagarna ställde sig ganska utspritt över skalan från ingenting till jättemycket. Några personer delade med sig av sina argument för varför de ställt sig där de gjorde, och det handlade t ex om ifall de utgick från samhällets stereotyp eller sin egen upplevelse. Alla var i alla fall överens om att det finns visst belägg för begreppet, då det dricks ganska mycket alkohol i socialistiska kretsar.

Andra frågan var:
Hur mycket diskuteras alkohol som samhällsfenomen i socialistiska sammanhang? Skalan sträckte sig från ingenting till jättemycket. Samtliga deltagare ställde sig från mitten och åt ingenting-hållet. Alla var alltså överens om att alkoholen som samhällsfenomen inte diskuteras så mycket alls.

Tredje frågan:
Hur mycket BORDE alkoholen som samhällsfenomen diskuteras i socialistiska sammanhang? och skalan var fortfarande densamma. Nu spred deltagarna ut sig lite mer igen. De flesta var dock överens om att ämnet borde diskuteras betydligt mer än vad det gör idag. En kommentar var att eftersom det är ett ämne som negligerats så länge borde det kompenseras av större diskussioner ett tag framöver.

Sista påståendet handlade om fokus för socialismens alkoholpolitiska arbete, där deltagarna fick ställa sig på en skala från å ena sidan missbrukaren som person och å andra sidan alkoholnormen i samhället. Även här ställde sig deltagarna ganska brett över skalan, även om de flesta stod mer åt alkoholnormen till. Även om det är viktigt att fokusera på de skadliga effekterna var deltagarna överens om att ett fokus på normen är bättre förebyggande.

När denna övning var klar delades deltagarna in i mindre grupper. De fick sedan diskutera tre frågor innan de delade med sig av sina tankar i helgrupp. Frågorna som diskuterades var:
– Vad borde känneteckna socialismens förhållande till alkohol?
– Vilka konkreta politiska frågor borde vänstern driva på alkoholområdet?
– Vilken typ av organisering behövs på alkoholfronten?

Dessa frågor fungerade mest som inspiration och för att underlätta samtalet, vilket gjorde att även andra aspekter diskuterades. Till exempel pratade grupperna om grundproblematiken i alkoholens roll i samhället, och varför det är så svårt att diskutera på en principiell nivå. En aspekt som belystes av flera grupper var att i det är många grupper som säljer alkohol på stödfester för att finansiera sin egen verksamhet. Detta gör att det kortsiktigt ger ekonomisk vinning men i längden gör sig vänsterrörelsen då beroende av alkoholindustrin och de kapitalistiska krafterna. Många reagerade också därför på att den nyöppnade serveringen i ABF-huset har fullständiga rättigheter, vilket uttrycktes som inte särskilt solidariskt.

En tillspetsad liknelse gjordes om att ett argument som hörs ibland är ”du kan ju bara låta bli att dricka om du inte vill”, men att det vore helt otänkbart att ta in strippor till en socialistisk fest och säga ”du kan ju bara låta bli att titta på dem”. Här menades att alkoholen på något sätt inte ses som ett strukturellt problem inom vänstern, något som rörelsen annars brukar vara bra på att lyfta. Detta fenomen gör också att det är svårt att diskutera alkoholen på ett principiellt plan, där allt tas väldigt personligt.

Politiska frågor som borde drivas handlar om de klassiska verktygen om pris och tillgång, inte minst på kommunnivå där serveringstillstånd och öppettider på krogen nämndes. Organisering som behövs är fler nyktra organiserade rum.

Det är givetvis svårt att sammanfatta ett helt seminarium i text, och 45 minuter är kort tid för ett seminarium. Men klart är att många av deltagarna fick ett nytt perspektiv på alkoholfrågan, i detta fallet i förhållande till sin egen politiska ideologi.

Senaste inläggen

Lämna en kommentar